תכנית להמשכיות עסקית | המשכיות עסקית

המשכיות עסקית והתאוששות מאסון הינה תהליך המיועד להפחית את הסיכון לשיבוש בלתי צפוי לפעילויותיו הקריטיות, ממוחשבות או ידניות, ולהבטיח את ההמשכיות של רמת השירותים המינימלית ההכרחית לפעילויות הקריטיות. תכנית ההמשכיות לעסק הינה באחריות ההנהלה, מאחר שזו מופקדת על שמירת הנכסים ועל יכולת הקיום של החברה. התוכנית אמורה לכלול את כל הנכסים והפעילויות הנחוצים לארגון, על-מנת לאפשר לו להמשיך להתקיים. הדבר כולל, בין היתר, נוהלי המשכיות עסקית הנחוצים לקיום הארגון ולהפחתת השיבוש העסקי (Business Interruption).

  נושאים אשר מומלץ כי יכללו במסגרת תכנית להמשכיות עסקית:

 •  המטרות, הדרישות והתוצרים של כל אחד משלבי התוכנית;
 • מתקנים חלופיים לביצוע המשימות והפעילויות;

 • משאבי מידע קריטיים, לרבות נתונים ומערכות (DRP);

 • כוח האדם האחראי להשלמת המשימות;

 • תזמון ותעדוף המשימות;

 • שמירת עותקים עדכניים מהתוכנית מחוץ לארגון;

 • התייחסות לאנשי מפתח ולהאצלת סמכויות, רשתות תקשורת וכיסוי ביטוחי;

 • מערך גיבויים נאות;

 • ארגון והאצלת סמכויות - על התוכנית לכלול הקמה של צוותי חירום, כגון: צוות לשעת חירום צוות הערכת נזקים, צוות גיבוי חיצוני, צוות תוכנה, צוות יישומים, צוות אבטחה וכו';

 • רשתות תקשורת מהוות רכיב חשוב ביותר בארגונים, ולפיכך יש ליתן עדיפות גבוהה ליישום נהלים באשר להשבת פעילותן;

על מנת להבטיח את נאותות הפעילויות העסקיות הקריטיות, על ה - BCP להתייחס לאמצעי התקשורת הרלוונטיים, כגון: מעגלי טלפוניה קולית, רשתות תקשורת אזוריות ומקומיות וספקי תקשורת חיצוניים. כמו כן, יש לדאוג לאספקת חשמל נאותה למתקני התקשורת.


תיאור השירותים המסופקים על ידנו בתחום זה:

 • כתיבת תכנית המשכיות עסקית ובכלל זה ביצוע Business Impact Analysis) BIA), הכנת פנקסי חירום מפורטים ליחידות עסקיות ולחדר המצב.
 • כתיבת מסמכי מדיניות ונהלי עבודה לניהול תהליך המשכיות עסקית.
 • בחינת התאמת תוכנית ההתאוששות הטכנולוגית (DRP) לדרישות ה – BIA.
 • גיבוש תרגילים (שולחניים ומעשיים) לבחינת מוכנות הגורמים הרלוונטיים להפעלת תוכנית ההמשכיות העסקית.
 • ביצוע ביקורות על תכנית להמשכיות עסקית.