מערך ניהול סיכונים אפקטיבי מהווה נדבך מרכזי בניהול התקין של תאגידים פיננסים. 

 • סיכון תפעולי סיכון זה מובנה בכל המוצרים, הפעילויות, התהליכים והמערכות העיסקיות של חברה. לרבות מכלול הסיכונים הגלומים בבנקאות פתוחה, סיכוני אבטחת מידע וסייבר.

 • סיכון הכרוך בצמיחת החדשנות הפיננסית: חדשנים פיננסיים - FINTECH, מתבקשים למלא הוראות רגולטוריות שונות, לרבות עמידה בדרישות הנוגעות למאבק בהלבנת הון ולוחמה בטרור.

תיאור השירותים המסופקים על ידנו בתחום זה תכלול ביצוע סקרי פערים וסקרי סיכונים לצורך בדיקת סטטוס יישום הרגולציות המתייחסות לסיכוניים השונים בארגון:

 • סיכון תפעולי: בדיקה כי מסגרת ניהול הסיכון התפעולי תהיה מקיפה ומתועדת היטב  בהתאם לרגולציה ולמדיניות שאושרה על ידי הדירקטוריון.

 • חדשנות פיננסית: בדיקת מסגרת הבקרה הפנימית של הארגון, בדיקת אפקטיביות הבקרות בתהליכים באמצעות ביצוע מבדקים לתהליכי העבודה, לרבות עמידה בהוראות רגולטוריות של חדשנים פיננסים FINTECH. 
שירותים שלנו כוללים:
 • ביצוע סקר סיכוניים תפעולי באמצעותו ניתן לזהות ולהעריך את הסיכון התפעולי המובנה בכל הפעילויות, המערכות והתהליכים המהותיים בארגון בכדי למזער סיכון זה. סקר הסיכונים יכלול בין היתר, את המרכיבים הבאים:
  • מיפוי התהליכים הרלוונטיים בפעילות הארגון, כולל זיהוי התהליכים / תתי התהליכים  המהותיים ותיעודם.
  • איתור הסיכונים התפעוליים (כולל מעילות והונאות), המתייחסים לכל תהליך.
  • מיפוי הבקרות הקיימות המתייחסות לסיכונים כאמור, כולל תהליכים וכלי הבקרה הקיימים וסיווג הבקרות (בקרות מגלות, מונעות וכיו”ב).
  • הערכת רמת הסיכונים שאותרו ( סיכון שורשי וסיכון שיורי) בהתאם למתודולוגיה מקובלת.
  • ניתוח הממצאים ומתן המלצות לצמצום הסיכונים שאותרו – ההמלצות יכללו כלים פרקטיים למזעור הסיכונים שאותרו במסגרת הסקר, בהתאם לאופי הארגון ופעילותו.
 • סיכונים הנובעים מאימוץ חדשנות טכנולוגית (FINTECH)
 • כתיבת מסמכי מדיניות ונהלי עבודה לתחום ניהול הסיכונים.
 • ביצוע סקרי סיכונים להוראות שונות בתחום ניהול הסיכונים התפעולים (הוראות בנק ישראל, חוזרי האוצר, רשות החברות הממשלתיות, הבורסה לני”ע, רשות לני”ע).
 • סיוע  בבחירה והטמעת מערכת תומכת לניהול הסיכון התפעולי

למשרדנו רקע וניסיון נרחב ביישום, ביקורת ובקרה על תהליכים פיננסים שהינם מהותיים ליישום בכל אחת מהסיכונים המפורטים לעיל. משרדנו יוודא כי מכלול הסיכונים מנוהלים בהתאם לעקרונות המפורטים בהוראות הרגולטוריות השונות.