ציות ועמידה ברגולציה פיננסית (RegTech)


 

ארגון חייב להטמיע את הוראות הדין בפעילות היומיומית שלו, למנוע חשיפה לסיכוני ציות העשויים לגרום נזקים פיננסיים לארגון עצמו וללקוחותיו, להטלת סנקציות על הארגון ועל בעלי תפקידים בו ולפגיעה במוניטין הארגון.

ארגונים ותאגידים שונים כפופים למערכת רחבה של חוקים, צווים ותקנות, לפיכך, הקמה וניהול מערך ציות ואכיפה בארגונים הינו תנאי הכרחי לצורך עמידה בדרישות החוק והרגולציה. 

ניהול סיכון קבוצתי וסיכוני חוצי גבולות: בשנים האחרונות התממשו סיכונים בשלוחות, ובפרט, בתחום הציות להוראות בתחום איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור, וכן בהיבטי מיסוי הרלוונטיים ללקוחות. סיכונים אלו גרמו להטלת קנסות כבדים על השלוחות מצד רשויות פיקוח באותן מדינות. 

השירותים כוללים בין היתר:

  • מיפוי דרישות רגולטוריות מקומיות וגלובליות מורכבות, להן כפוף הארגון.
  • מיפוי סיכונים להם חשוף הארגון באי-קיומם של הדרישות הרגולטוריות ועריכת המלצות לטיפול בפערים שנתגלו.
  • יצירת תכנית ציות ואכיפה אפקטיבית והטמעתה בארגון.
  • ביצוע ניהול שוטף של מערך הציות והאכיפה.
  • יעוץ לגבי ישימות טכנולוגית ועסקית של רגולציות עתידיות.
  • סיוע בבחירה של פתרונות מיכוניים ליישום רגולציות
  • בדיקת רמת הסיכון הטמונה בפעילות באמצעות שלוחות ויישום מנגנון פיקוח אפקטיבי ומיטבי מצד תאגיד האם.

הייחודיות של משרדנו בתחום זה בנויה על שילוב של כוח אדם מובחר, בעל היכרות מעמיקה עם עולמות התוכן הפיננסיים, היכרות עם מערכות מידע ופתרונות טכנולוגיים בארץ ובעולם וניסיון רב שנרכש לאורך השנים בפרויקטים פיננסיים מורכבים המחייבים ידע בנבכי הרגולציה הפיננסית.